M2V_7-27-18 1.454

M2 money velocity chart

M2 money velocity chart