M1V_7-27-18 5.578

M1 money velocity chart

M1 money velocity chart