M2V_4-28-16 1.458

M2 money velocity

M2 money velocity