M2V_1-30-15 1.531

M2 money velocity

M2 money velocity