M2V_10-30-14 1.532

M2 monetary velocity

M2 monetary velocity