M2V_10-29-15 1.488

M2 money velocity

M2 money velocity