M1V_7-30-15 5.956

M1 money velocity chart

M1 money velocity chart