MZMV_1-30-15 1.379

MZM money velocity

MZM money velocity