M1V_1-30-15 6.148

M1 money velocity

M1 money velocity