M1V_10-30-14 6.178

M1 money velocity

M1 money velocity